आताशा.. असे हे.. मला काय होते!!! संदिप खरे..... Aatasha Mala He Ase Kay Hote

आताशा.. असे हे.. मला काय होते!!!
कुण्या काळचे , पाणी डोळ्यात येते…..
बरा बोलता बोलता , स्तब्ध होतो…
कशी शांतता , शून्य शब्दांत येते…….

आताशा.. असे हे .. मला काय होते!!!
कुण्या काळ चे , पाणी डोळ्यात येते!!!
कधी दाटु येता , पसारा घनांचा….
कसा सावला रंग , होतो मनाचा…


असे हालते .. आत हलुवार काही…
जसा सप्र्श पाण्यावरी चाँदण्याचा….
असा ऐकू येतो , क्षणाचा इशारा …
क्षणी व्यरथ होतो … दीशांचा पसारा…
नभातुन ज्या .. रोज जातो बुडूनी..
नभाशीच त्या… मागु जातो कीनारा….
न अंदाज कुठले.. न अवधान काही….
कुठे जायचे , यायचे भान नाही..
जसा गंध नीघतो, हवेच्या प्रवासा
न कुठले नकाशे.. न अनुमान काही….
कशी ही अवस्था.. कुणाला कलावे..
कुणाला पुसावे.. कुणी उत्तरावे…

कीती खोल जातो, तरी तोल जातो…
असा तोल जाता.. कुणी सावरावे….
आताशा .. असे हे ..मला काय होते ….
कुण्या काळ चे ,पाणी डोळ्यात येते….

बर बोलता बोलता , स्तब्ध होतो.
कशी शांतता शून्य शब्दांत येते…
आताशा असे हे मला काय होते ….
कुण्या काळ चे पाणी डोळ्यात येते…..

आताशा.. असे हे.. मला काय होते!!! संदिप खरे..... Aatasha Mala He Ase Kay Hote by Sandip Khare Lyrics