देवगडचो हापूस सगळ्या आब्यांचो बापूस.. - पु.ल. Devagadcha Hapus by Pu La Deshpande

देवगडकरांकडुन पाठवलेला हापूस आंबा खाल्यानंतर पुलंनी त्यांचे आभार एका पत्रातून व्यक्त केले होते हेच ते पत्र .

मुळ स्त्रोत - http://devgadmango.com/blog/?p=122