मन तळ्यात........- संदिप खरे..... Man Talyat by Sandip Khare

मन तळ्यात मल्यात जाईच्या कल्यात
मन नाजूकशी मोती माळ तुझ्या नाजुकशा गळ्यात
उरी चाहुलिंचे मृगजल उरी चाहुलिंचे मृगजल
उरी चाहुलिंचे मृगजल

वाजे पाचोला उगी कशात

इथे वार्याला सांगतो गाणी माझे राणी
इथे वार्याला सांगतो गाणी

आणि झुलुक तुझ्या मनात

भिडू लागे रात अन्बालागी हो ........
भिडू लागे रात अम्बालागी

तुझ्या नखाची कोर नभात

माझ्या नयनी नक्षत्र तारा

माझ्या नयनी नक्षत्र तारा

माझ्या नयनी नक्षत्र तारा

आणि चाँद तुझ्या डोळ्यात

मन तळ्यात मल्यात जाईच्या कल्यात

मन तळ्यात........- संदिप खरे..... Man Talyat by Sandip Khare