डिपारी डिपांग - संदिप खरे..... Dipari Dipang Dipadi Dipang Sandip Khare

डिपारी डिपांग इचीपारी डिपांग इडीपारी डिचीपारी डिपांग

काळी मातीनिळं पानीहिरवं शिवार
ताज्या ताज्या माळव्याचा भूईला या भार
ज्वानीच्या या मळ्यांमंदी पिरतीचं पानी
बघायला कवतिक आलं नाई कुनी
मळ्याला या मळेवाली भेट्टलीच न्हाय
अगं रानी माझ्या मळ्यांदी घुसशील काय
डिपारी डिपांग इचीपारी डिपांग इडीपारी डिचीपारी डिपांग ॥ धृ ॥


ए पोरी,
काकडीचा बांधा तुझामिरचीचा तोरा
मुळ्यावानी कडू तरी रंग गोरा गोरा
(तुझा मिरचीचा तोरातुझा रंग गोरा गोरा)
लिंबावानी कांती तुझीबीटावानी ओठ
टंबाट्याचे गाल तुझेभेंडीवानी बोटं
काळजात मंडई तू मांडशील काय
अगं रानी माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय 
डिपारी डिपांग इचीपारी डिपांग इडीपारी डिचीपारी डिपांग ॥ १ ॥

नको दाऊभाजीवाल्याफुकाचा रूबाब
भाजी तुझी वर ताजीआतून खराब
(नको दाऊ फुकाचा रूबाब,तुझी भाजी आतून खराब)
गोड गोड बोलशीलपाडशील फशी
भाजी तुझीपाटीमंदी घेऊ तरी कश्शी ?
आज-काल कुनाचा बी भरवसा न्हाय
ए ए ए ए
रानी माझ्या मळ्यांमदी घुसशील काय 
डिपारी डिपांग इचीपारी डिपांग इडीपारी डिचीपारी डिपांग ॥ २ ॥

तुझ्यासाठी शिवाराची केली मशागत
खुरपला जीव-दिल काळजाचं खत
राखायाला मळा केली डोळ्याचीया वात
बुजगावण्याच्या परी उभा दिन-रात

नको जळू दिन-रातनको जीव टांगू
ठाव हाये मला सारंनको काही सांगू
पिरतीत राजा तुझ्यान्हाई काई खोड
तुझ्या हाती मिरची बी लागतीया गोड
माझ्यासंग मळा तुझा कसशील काय ?
अगं आई गं
रानी माझ्या मळ्यांमदी घुसशील काय 
डिपारी डिपांग इचीपारी डिपांग इडीपारी डिचीपारी डिपांग ॥ ३ ॥