कसे सरतील सये - संदिप खरे ....Kase Saratil Saye


कसे सरतील सयेमाझ्यावीना दिस तुझे
सरताना आणि सांग सलतील ना?
गुलाबाचे फुल दोन्रोज रात्री डोळ्यावर.
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?

पावसाच्या धारा धारामोजताना दिस सारा
रितेरिते मन तुझे उरेओठभर हसे हसे
उरातून वेडेपिसेखोल खोल कोण आंत झुरे
आता जरा अळीमिळीतुझी माझी व्यथा निळी
सोसताना सुखावून हसशील ना?


गुलाबाचे फुल दोन्,रोज रात्री डोळ्यावर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?


कोण तुझ्या सौधातून्उभे असे सामसूम
चिडीचूप सुनसान दिवाआता सांज ढळेलच
आणि पुन्हा छळेलचनभातून गोरा चांदवा
चांदण्यांचे कोटी कणआठवांचे ओले सण
रोज रोज नीजभर भरतील ना?

गुलाबाचे फुल दोन्,रोज रात्री डोळ्यावर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?

इथे दूर देशीमाझ्या सुन्या खिडकीच्यापाशी
झडे सर कांचभर तडातुच तुच तुझ्या तुझ्या
तुझी तुझी तुझे तुझेसारा सारा तुझा तुझा सडा
पडे माझ्या वाटेतूनआणि मग काट्यातून 
जातांनाही पायभर मखमल ना?

गुलाबाचे फुल दोन्,रोज रात्री डोळ्यावर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?


आता नाही बोलायाचेजरा जरा जगायाचे
माळूनीया अबोलीची फुलेदेहभर हलू देत
वीजेवर डुलू देततुझ्या माझ्या विरहाचे झुले
जरा घन झुरू दे नावारा गुदमरू दे ना
तेंव्हा मग धरासारी भिजवेल ना?

गुलाबाचे फुल दोन्,रोज रात्री डोळ्यावर
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना?